Zakres działania Komitetu Badań nad Migracjami PAN obejmuje

(według Uchwały Prezydium PAN nr 49/2023 z d. 26 września 2023):

1) Analiza nowej roli Polski w europejskim systemie migracyjnym i związanych z nią wyzwań dla teorii, metodologii oraz praktyk realizowanych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

2) Analiza obecności migrantów w Polsce, w szczególności obywateli Ukrainy.

3) Podjęcie dyskusji na temat polityki migracyjnej dla Polski: warunki brzegowe, cele i narzędzia.

4) Analiza przeobrażeń polskiej diaspory: dynamika tożsamości, struktur organizacyjnych i kontaktów z krajem.

 
Historia Komitetu

Komitet stanowi kontynuację Komitetu Badania Problematyki Polonii Zagranicznej, powołanego w 1970 roku. Komitet ten rozszerzając pole swych zainteresowań o badania przeszłości oraz teraźniejszości emigracji z ziem polskich i konsekwencji tych procesów dla formowania się zbiorowości polonijnych, zmienił swoją nazwę na Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią. Decyzją Prezydium PAN (Uchwała 35/2011 z d. 1 lipca 2011) powołany został Komitet Badań nad Migracjami jako komitet problemowy przy Wydziale I Polskiej Akademii Nauk. Od 2023 roku Komitet stał się komitetem problemowym przy Prezydium PAN (Uchwała nr 49/2023 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z d. 26 września 2023).
 
 

Komitet Badań nad Migracjami PAN - komitet problemowy przy Prezydium PAN (od 2023). Przewodnicząca:

Dr hab., prof. ucz. Magdalena Lesińska 2023-2026

Komitet Badań nad Migracjami PAN - komitet problemowy przy Wydziale I PAN (od 2011). Przewodniczący:
Prof. Marek Okólski 2011-2018
Prof. Janusz Mucha 2019-2022
 
Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN przy Wydziale I PAN (1978-2010). Przewodniczący:

Prof. Gerard Labuda 1978–1980
Prof. Mariusz Kulczykowski 1981–1991
Prof. Jerzy Kozłowski 1991–96
Prof. Władysław Miodunka 1996-2002
Prof. Grzegorz Babiński 2003-2010

Komitet Badania Problematyki Polonii Zagranicznej PAN (1970-1978). Przewodniczący:
Prof. Mieczysław Klimaszewski 1970–1973
Prof. Gerard Labuda 1973–1978

 

The scope of activities of the Committee for Migration Research of the Polish Academy of Sciences includes
(according to the Resolution of the Presidium of the Polish Academy of Sciences No. 49/2023):
1) To analyse of Poland's new role in the European migration system and the related challenges for theory, methodology and practice at local, regional, national and international level.
2) To analyse the presence of migrants in Poland, in particular Ukrainian citizens.
3) To discuss migration policy for Poland: conditions, objectives and tools.
4) To analyse of the transformation of the Polish diaspora: dynamics of identity, organisational structures and relations with the country of origin.

 

 
History of the Committee
The Committee is a continuation of the Committee for Research on Polish Diaspora Abroad, established in 1970. This committee, extending the field of its interest to research on the past and present of emigration from Poland and the consequences of these processes, has changed its name to the Committee for Research on Migration and Polish Diaspora. By the decision of the Presidium of the Polish Academy of Sciences (Resolution 35/2011 of 1 July 2011), the Committee on Migration Research was established in the Department I of the Polish Academy of Sciences. Since 2023, the Committee has become a problem committee at the Presidium of the Polish Academy of Sciences (Resolution No. 49/2023 of the Presidium of the Polish Academy of Sciences of 26 September 2023).