Zakres działania Komitetu Badań nad Migracjami PAN obejmuje

(według Załącznika nr 1 do Uchwały Prezydium PAN nr 14/2019 z d. 19 lutego 2019):

1) promowanie badań na temat przeobrażeń społeczności imigranckich , postaw wobec imigrantów oraz dyskursu publicznego na ten temat w Polsce,

2) promowanie badań nd determinantami i konsekwencjami społecznymi migracji wewnętrznych w Polsce,

3) zainicjowanie przeglądu zasobów archiwalnych w Polsce i zagranicą dotyczących polskich migrantów i diaspory polskiej oraz współpraca ze środowiskami polskiej diaspory w organizowaniu poświęconych temu zjawisku konferencji naukowych,
 

4) kontynuacja działań na rzecz integracji polskiego środowiska badaczy migracji i stosunków etnicznych.

 
Historia Komitetu

Komitet stanowi kontynuację Komitetu Badania Problematyki Polonii Zagranicznej, powołanego w 1970 roku. Komitet ten rozszerzając pole swych zainteresowań o badania przeszłości oraz teraźniejszości emigracji z ziem polskich i konsekwencji tych procesów dla formowania się zbiorowości polonijnych, zmienił swoją nazwę na Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią. Decyzją Prezydium PAN (Uchwała 35/2011 z d. 1 lipca 2011) powołany został Komitet Badań nad Migracjami jako komitet problemowy przy Wydziale I Polskiej Akademii Nauk.
 
Komitet Badania Problematyki Polonii Zagranicznej PAN (1970-1978). Przewodniczący:
Prof. Mieczysław Klimaszewski (1970–1973)
Prof. Gerard Labuda (1973–1978)
 

Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN przy Wydziale I PAN (1978-2010). Przewodniczący:
Prof. Gerard Labuda (1978–1980)
Prof. Mariusz Kulczykowski (1981–1991)
Prof. Jerzy Kozłowski 1991–96
Prof. Władysław Miodunka 1996-2002
Prof. Grzegorz Babiński 2003-2010

Komitet Badań nad Migracjami PAN - komitet problemowy przy Wydziale I PAN (od 2011). Przewodniczący:
Prof. Marek Okólski 2011-2018
Prof. Janusz Mucha 2019-2022

 

The scope of activities of the Committee for Migration Research of the Polish Academy of Sciences includes
(according to Annex 1 to the Resolution of the Presidium of the Polish Academy of Sciences No. 14/2019):
1) promoting research on the transformation of migrant communities, attitudes towards migrants and public discourse on migration in Poland,
2) promoting research on determinants and social consequences of internal migration in Poland,
3) initiating a review of archival resources in Poland and abroad concerning Polish migrants and the Polish diaspora, and cooperation with the Polish diaspora in organizing scientific conferences,
4) continuation of activities for the integration of the community of Polish researchers of migration and ethnic relations.
 
History of the Committee
The Committee is a continuation of the Committee for Research on Polish Diaspora Abroad, established in 1970. This committee, extending the field of its interest to research on the past and present of emigration from Poland and the consequences of these processes, has changed its name to the Committee for Research on Migration and Polish Diaspora. By the decision of the Presidium of the Polish Academy of Sciences (Resolution 35/2011 of 1 July 2011), the Committee on Migration Research was established in the Department I of the Polish Academy of Sciences.