W ramach Komitetu Badań nad Migracjami PAN działają cztery sekcje:

Sekcja badań nad współczesnymi migracjami z Polski - prof. dr hab. Krystyna Slany (Przewodnicząca)

Celem działań Sekcji jest zgłębienie najnowszych trendów w zakresie migracji  z Polski i ich wyjaśnień z perspektywy interdyscyplinarnej, dogłębnie przedstawiającej przebieg zjawisk i procesów migracyjnych, ich dynamikę  oraz ekonomiczne i  społeczno-kulturowe tło. Sekcja zajmuje się m.in. zagadnieniami demograficznymi współczesnych migracji  z Polski (kierunki odpływu, natężenie migracji, cechy ludności odpływającej, regionalne aspekty odpływu, prognozy  dalszego odpływu i powrotów), ich wpływem na polski rynek pracy, style życia czy funkcjonowanie rodzin,  w tym na praktyki rodzinne, role społeczne, rodzicielstwo na odległość, troskę i opiekę nad pokoleniami zależnymi, kapitały i transfery migracyjne. Obszarem zainteresowań Sekcji pozosstają także zagadnienia integracji polskich migrantów w krajach napływu poprzez edukację, rynek pracy oraz praktyki rodzinne, obywatelskie i tożsamościowe. Obszary badań Sekcji powiązane są z politykami migracyjnymi krajów napływu i politykami Unii Europejskiej, które mają wpływ na przebieg integracji.

Sekcja badań nad diasporą polską – dr hab. prof. ucz. Joanna Wojdon (Przewodnicząca)

Przedmiotem zainteresowania Sekcji badań nad diasporą polską jest historia emigracji z ziem polskich w XIX-XX wieku (od masowej emigracji zarobkowej z drugiej połowy XIX wieku) oraz przebieg procesów związanych z osiedlaniem się emigrantów w nowych środowiskach - w relacji do społeczeństw przyjmujących, w tym już istniejących skupisk polskich, do pozostałej części polskiej diaspory, a także do kraju pochodzenia czyli zmieniającej się w tym okresie Polski. Na uwagę zasługują nie tylko kwestie polityczne, dość szeroko obecne w literaturze przedmiotu, lecz także szeroko rozumiana historia społeczna migrantów i ich potomków, z czym wiąże się poszukiwanie nowych źródeł i ujęć badawczych.

Sekcja badań nad imigracją do Polski - dr hab., prof. ucz. Agata Górny (Przewodnicząca)

Prace Sekcji będą przebiegać wokół zagadnień współczesnej imigracji do Polski – jej przyczyn oraz skutków – zwłaszcza w kontekście jej gwałtownego wzrostu po roku 2014. Oprócz trendów migracyjnych, przedmiotem zainteresowania sekcji będzie także integracja migrantów w ujęciu wielowymiarowym. Działalność i badania sekcji będą związane z aktywnością pozostałych sekcji KBnM PAN na różnych płaszczyznach. Do przykładowych tematów, którymi zajmie się Sekcja zaliczają się: główne trendów migracyjne, polska polityka migracyjna i integracyjna, społeczno-ekonomiczne i demograficzne aspekty imigracji do Polski, aktywność migrantów na polskim rynku pracy w ujęciu sektorowym i regionalnym, legalne aspekty pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, integracja cudzoziemców w sferze społecznej i kulturowej, postawy polskiego społeczeństwa wobec różnych grup.

Sekcja migracji wewnętrznych i badań regionalnych - prof. dr hab. Romuald Jończy (Przewodniczący)

Celem działań Sekcji jest integracja i rozwój badań migracji wewnętrznych oraz studiów migracyjnych w ujęciu regionalno-lokalnym oraz przestrzennym. Sekcja zajmuje się kilkoma zasadniczymi obszarami badań migracyjnych:
-badanie skali, struktury, determinant i konsekwencji migracji wewnętrznych w Polsce w tym migracji dokonujących się w kierunku peryferie – centra, dokonujacych się w kierunku miasta – tereny podmiejskie, edukacyjnych („na studia”, do szkół różnego typu), determinowanych lokalnymi warunkami środowiskowymi i kulturowymi jako czynnikami przyciągającymi i wypychającymi, zarobkowych wewnątrz kraju;
- badania i diagnostyka skali, struktury, konsekwencji i determinant migracji (emigracji, imigracji, migracji wewnętrznych, remigracji, migracji zarobkowych, edukacyjnych i in.) z perspektywy regionalnej i lokalnej (województwa, powiatu, gminy, miejscowości, społeczności, obszaru, ekosystemu);
- analiza roli migracji zewnętrznych i wewnętrznych z perspektywy procesu wyludnienia z uwzględnieniem układu przestrzennego kraju;
- analiza procesów migracji w kontekście (wymogów) zrównoważonego (ekonomicznie, środowiskowo-przestrzennie, społecznie, infrastrukturalnie) rozwoju poszczególnych obszarów Polski;
- analiza regionalnej i lokalnej polityki migracyjnej oraz roli procesów migracyjnych w procesach, i strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego;
- badania migracji wewnętrznych oraz badania regionalne i lokalne migracji poza Polską zwłaszcza dotyczące obywateli polskich (polskiego pochodzenia) lub prowadzone przez polskich badaczy.
Badania prowadzone w ramach Sekcji mogą mieć charakter wielo- i interdyscyplinarny.

 

There are four sections within the Committee for Migration Research of the Polish Academy of Sciences:

Research section on Contemporary Migrations from Poland - Prof. Krystyna Slany (Chairwoman)

Research section on Polish Diaspora - Prof. Joanna Wojdon (Chairwoman)

Research section on Immigration to Poland - Prof. Agata Górny (Chairwoman)

Research section on Internal Migration and Regional Studies - Prof. Romuald Jończy (Chairman)