Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3/2012

 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3/2012 - pełny numer

 

SPIS TRE ŚCI


ARTYKU ŁY

Mariola J a n e t a: „Polacy w Wielkiej Brytanii – emigracja powojenna i poakcesyjna. Różnice, podobieństwa, wzajemne relacje”

Łukasz K l i m e k: „Polscy migranci mieszkający w Irlandii ich strategie akulturacyjne i stosunek wobec integracji”

Oskar K r z e s i c k i: „Determinanty transferów pieniężnych od migrantów ze szczególnym uwzględnieniem czasu trwania migracji na przykładzie migracji Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii po 2004 r.”

Kamila K o w a l s k a, Andrea P e l l i c c i a: „Wykwalifikowane imigrantki z Polski na włoskim rynku pracy: case study w prowincji Rzymu” 

Justyna S a l a m o ń s k a: „Migracje i czas – młodzi Polacy w Irlandii w świetle Jakościowego Badania Panelowego”

Mikołaj S t a n e k: „Gendered ethnic niches and occupational mobility of Polish migrants in Madrid”

Aga S z e w c z y k: „New and Old Middle Class Polish Graduates’ ‘Brain Training’ in England”

Konrad P ę d z i w i a t r: „The New Muslim Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship”