„Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2010, nr 4

Spis treści

Artykuły

Paweł Kaczmarczyk, Poakcesyjne migracje Polaków – próba bilansu

Marta Anacka, Poakcesyjne migracje Polaków – ciągłość czy zmiana?

Joanna Napierała, Sytuacja Polek na rynkach pracy w Danii i Norwegii w okresie

poakcesyjnym

Anna Janicka-Żylicz, Karolina Kowalska, Współczesne migracje zagraniczne Polaków

a polski rynek pracy

Agnieszka Fihel, Izabela Grabowska-Lusińska, Płynność powrotów do Polski

Marek Okólski, Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym?

Informacje, wspomnienia

Joanna Kulpińska, Konferencja podsumowująca projekt „Kierunek Małopolska – wpływ

potencjału społeczno – ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój Małopolski

w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających”, Kraków,

21.X.2010.