Informacje dla Autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW - PLIK PDF

AUTHOR GUIDELINES - PDF FILE

 

I.Informacje ogólne

1.Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” to kwartalnik wydawany przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Publikujemy teksty dotyczące przeszłych i współczesnych procesów migracji międzynarodowych oraz przeobrażeń, jakim podlegają skupiska imigrantów w miejscu zamieszkania. Interesują nas wszelkie aspekty procesów migracji, od zagadnień polityki migracyjnej oraz stosunku władz państwowych do migrantów, po kwestie tożsamości zbiorowej oraz indywidualnej. Zgodnie z wieloletnią tradycją pisma, uwzględniamy także zagadnienia mniejszości narodowych.

2. Redakcja przyjmuje teksty – zarówno w języku polskim, jak i angielskim – do działów: „Artykuły”, „Informacje, wspomnienia”, „Dyskusja”, „Recenzje”.

3. Wraz z tekstem artykułu Autor winien przesłać jego streszczenie w języku polskim i angielskim (o objętości 750-1500 znaków) oraz słowa kluczowe (3-7).

4. Artykuł powinien zawierać wyczerpujące informacje na temat wykorzystanych danych (czas realizacji badania, wykorzystana metoda i techniki badawcze, grupa badana) oraz metody ich analizy.

5. Plik w wersji elektronicznej w formacie Word prosimy przesłać na adres Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

7. Po otrzymaniu tekstu redakcja potwierdza jego odbiór.

8. Teksty złożone do druku są recenzowane (double-blind review process). Po uzyskaniu recenzji Redakcja informuje Autora o decyzji co do dopuszczenia artykułu do publikacji, bądź o konieczności wprowadzenia poprawek do tekstu.

II. Informacje dotyczące nadsyłanych tekstów

 Prosimy o dostosowanie nadsyłanych tekstów do następujących wymogów:

1. Czcionka: Times New Roman (12 punktów).

Interlinia: 1,5 wiersza; odstępy: 0.

Lewy margines: 3 cm, pozostałe: 2,5 cm.

    Objętość: maksymalnie 1,5 arkusza wydawniczego, tj. 60 000 znaków.

2. Na pierwszej stronie artykułu prosimy podać następujące informacje:

Imię i nazwisko autora:

Afiliacja:

Adres e-mail:

Adres do korespondencji:

Telefon kontaktowy:

3. Dopuszczamy obie przyjęte powszechnie formy cytowania: w tekście oraz w formie przypisów na dole strony. Prosimy o dostosowanie ich do następującego wzorca:

3.1. Cytowanie w tekście oraz bibliografia końcowa

Cytowanie w tekście winno przyjąć formę: (Nowak 2005: 60). Bibliografia końcowa winna być sporządzona według poniższego wzorca.

Książki:

Burszta W., Kuligowski W. (2005), Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Elias N. (2008), Społeczeństwo jednostek, przeł. J. Stawiński, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kirk J., Miller M.L. (1986), Reliability and Validity in Qualitative Research, Sage University Paper Series on Qualitative Research Methods, vol. 1, Beverly Hills: Sage.

Rozdziały w monografiach:

Glick Schiller N., Basch L., Blanc-Szanton C. (1992), Transnationalism: a new analytic framework for understanding migration, w: Glick Schiller, N., Basch, L., Blanc-Szanton, C. (red.), Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered, New York: New York Academy of Science, s. 25-30.

Niedźwiedzki D. (2008), Tożsamość lokalna i migracja. Przypadek Polaków w Leuven, w: Kurczewska, J. (red.), Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 335–350.

Artykuły naukowe:

Flis A., Kapralski S. (1988), Czas społeczny: między zmianą a nieśmiertelnością, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 63-77.

Day L. H., Içduygu A. (1997), The Consequences of International Migration for the Status of Women: A Turkish Study, „International Migration”, Vol. 35, Issue 3, s. 337–372.

Strony internetowe:
U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/ [data dostępu: 5.01.2012] (W tekście pisanym w języku angielskim: [Accessed: 5.01.2012]).
Wasem R. E. (1997), Central American Asylum Seekers: Impact of 1996 Immigration Law, CRS Report for Congress, http://www.ilw.com/immigrationdaily/news/2010,0921-crs.pdf [data dostępu: December 2012]. (W tekście pisanym w języku angielskim: [Accessed: 5.01.2012]).

Dokumenty:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. Dz. U. 1997, nr 114, poz. 739.

3.2. Wzór przypisów na dole strony:

Książki:

W. Burszta, W. Kuligowski (2005), Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, s. 36.

N. Elias (2008), Społeczeństwo jednostek, przeł. J. Stawiński, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 17.

Rozdziały w monografiach:
D. Niedźwiedzki (2008), Tożsamość lokalna i migracja. Przypadek Polaków w Leuven, w: Kurczewska, J. (red.), Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 340.

Artykuły naukowe:

A. Flis, S. Kapralski (1988), Czas społeczny: między zmianą a nieśmiertelnością, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 63.

L. H. Day, A. Içduygu (1997), The Consequences of International Migration for the Status of Women: A Turkish Study, „International Migration”, Vol. 35, Issue 3, s. 338.

Strony internetowe:

R. E. Wasem R. E. (1997), Central American Asylum Seekers: Impact of 1996 Immigration Law, CRS Report for Congress, http://www.ilw.com/immigrationdaily/news/2010,0921-crs.pdf [data dostępu: December 2012]. (jeśli w tekście pisanym w języku angielskim: [Accessed: 5.01.2012])

Dokumenty:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. Dz. U. 1997, nr 114, poz. 739.

Przy powtórzeniu tytułu:

Ibid., s. 40.

N. Elias, Społeczeństwo…, s. 23.

3.3. Formatowanie tabel oraz wykresów

Tabela 1.

Poczucie identyfikacji terytorialnej badanych uczniów z Białorusi, Ukrainy i z Czech

(dane podano w procentach)

Kategorie

Źródło: badania własne autorki.

 

Wykres 2.

Imigranci jako odsetek ogólnej populacji Wisconsin i Stanów Zjednoczonych, 1940-2010

bez tytułu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych 1940-2010.