Zakres działania Komitetu Badań nad Migracjami PAN obejmuje

(Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium PAN nr 32/2015):

1) Przygotowanie ekspertyzy o stanie badań migracyjnych w Polsce;

2)Przygotowanie monografii tematycznej zawierającej stan i ocenę badań migracyjnych w Polsce.

3) Organizacja konferencji na jeden z tematów:
Związki między wewnętrznymi i zagranicznymi migracjami oraz ich znaczenie dla rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce;
Rodziny transnarodowe: transfery i powroty; 
Procesy imigracyjne w Polsce jako kraju emigracyjno-imigracyjnym.

Komitet stanowi kontynuację Komitetu Badań Polonijnych, powołanego w 1970 roku. Komitet ten rozszerzając pole swych zainteresowań o badania przeszłości oraz teraźniejszości emigracji z ziem polskich i konsekwencji tych procesów dla formowania się zbiorowości polonijnych, zmienił swoją nazwę na Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią. Decyzją Prezydium PAN (Uchwała 35/2011 z d. 1 lipca 2011) powołany został Komitet Badań nad Migracjami jako komitet problemowy przy Wydziale I Polskiej Akademii Nauk.