Zakres działania Komitetu Badań nad Migracjami PAN obejmuje

(według Załącznika nr 1 do Uchwały Prezydium PAN nr 14/2019 z d. 19 lutego 2019):

1) promowanie badań na temat przeobrażeń społeczności imigranckich , postaw wobec imigrantów oraz dyskursu publicznego na ten temat w Polsce,

2) promowanie badań nd determinantami i konsekwencjami społecznymi migracji wewnętrznych w Polsce,

3) zainicjowanie przeglądu zasobów archiwalnych w Polsce i zagranicą dotyczących polskich migrantów i diaspory polskiej oraz współpraca ze środowiskami polskiej diaspory w organizowaniu poświęconych temu zjawisku konferencji naukowych,
 

4) kontynuacja działań na rzecz integracji polskiego środowiska badaczy migracji i stosunków etnicznych.


Komitet stanowi kontynuację Komitetu Badania Problematyki Polonii Zagranicznej, powołanego w 1970 roku. Komitet ten rozszerzając pole swych zainteresowań o badania przeszłości oraz teraźniejszości emigracji z ziem polskich i konsekwencji tych procesów dla formowania się zbiorowości polonijnych, zmienił swoją nazwę na Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią. Decyzją Prezydium PAN (Uchwała 35/2011 z d. 1 lipca 2011) powołany został Komitet Badań nad Migracjami jako komitet problemowy przy Wydziale I Polskiej Akademii Nauk.
 
Komitet Badania Problematyki Polonii Zagranicznej PAN (1970-1978). Przewodniczący:
Prof. Mieczysław Klimaszewski (1970–1973)
Prof. Gerard Labuda (1973–1978)
 

Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN przy Wydziale I PAN (1978-2010). Przewodniczący:
Prof. Gerard Labuda (1978–1980)
Prof. Mariusz Kulczykowski (1981–1991)
Prof. Jerzy Kozłowski 1991–96
Prof. Władysław Miodunka 1996-2002
Prof. Grzegorz Babiński 2003-2010

Komitet Badań nad Migracjami PAN - komitet problemowy przy Wydziale I PAN (od 2011). Przewodniczący:
Prof. Marek Okólski 2011-2018
Prof. Janusz Mucha 2019-2022